دارالترجمه رسمی قلم اول, » قیمت ترجمه

دارالترجمه» قیمت ترجمه

6g789
تعرفه
اداره کل اسناد و امور مترجمان رسمی ( فنی ) قوه قضائیه به منظور یکسان سازی تعرفه ترجمه رسمی در تمامی دارالترجمه ها، بر اساس ماده ۵۳ آئین نامه اجرایی “قانون راجع به ترجمه اظهارات  اسناد در محاکم و دفاتر رسمی” مصوب ۱۳۷۷/۵/۳۱ ریاست... ادامه

صفحات پیشین