دارالترجمه رسمی قلم اول, » قانون راجع به ترجمه اظهارات

دارالترجمهقانون راجع به ترجمه اظهارات

ماده ۱ ـ هرگاه یکی از طرفین دعوی یا شهود و اهل خبره در محاکم و ادارات و طرفین معامله یا شهود در دفاتر اسناد رسمی زبان فارسی را ندانند اظهارات آنها توسط مترجم رسمی دارالترجمه رسمی قلم اول ترجمه خواهد شد.
تبصره ـ در نقاطی که از طرف وزارت عدلیه مترجمین رسمی برای هریک از زبانهای غیرفارسی تعیین نشده باشد محاکم و ادارات ثبت، دفاتر اسناد رسمی مترجمین که طرف اعتماد باشد برای ترجمه تعیین مینماید.
ماده ۲ ـ ترجمه اسناد ذیل باید از طرف مترجمین رسمی یا مأمورین سیاسی و قنسولی تصدیق شده باشد:
الف ـ اسنادی که در یکی از کشورهای بیگانه یا در ایران به یکی از زبانهای غیرفارسی تنظیم شده و دریکی از محاکم و ادارات ایران مورد استفاده باشد.

دارالترجمه رسمی

دارالترجمه رسمی

ب ـ اسنادی که در ایران تنظیم شده و ترجمه آن به منظور استفاده در یکی از کشورهای بیگانه مورد حاجت باشد.
ماده ۳ ـ به متقاضیان با احراز شرایط ذیل پروانه مترجمی رسمی داده می شود:
الف ـ داشتن حداقل ۲۵ سال سن.
ب ـ موفقیت در آزمون و اختبار علمی و کتبی.
ج ـ نداشتن پیشینه مؤثر کیفری.
د ـ عدم اشتهار به فساد اخلاقی عقیدتی.
ه ـ عدم اعتیاد به مواد مخدر.
و ـ عدم محکومیت به انفصال از خدمات دولتی.
ز ـ مورد وثوق و اعتماد باشد.
ماده ۴ ـ اعتبار پروانه مترجمی به مدت سه سال است و تمدید آن منوط به درخواست متقاضی و پرداخت هزینه مطابق تعرفه قانونی میباشد چنانچه متقاضی تمدید فاقد یکی از شرایط مقرر قانونی تشخیص داده شود مراتب با ذکر دلایل آن به مرجع انتظامی مترجمان اعلام و درخواست رسیدگی میشود. مرجع انتظامی پس از رسیدگی نسبت به تمدید یا عدم تمدید پروانه مترجمی رأی مقتضی صادر مینماید.
تا زمان رسیدگی مرجع انتظامی اعتبار پروانه به قوت خود باقی است.
ماده ۵ ـ مرجع رسیدگی به تخلفات انتظامی مترجمین رسمی هیأتی مرکب از یک نفر قاضی و دو نفر ازمترجمین رسمی به انتخاب رئیس قوه قضائیه میباشد که انشاء رأی با قاضی هیأت خواهد بود.
ماده ۶ ـ در صورت ارتکاب هریک از تخلفات ذیل مرتکب برای بار اول به مدت یک سال و بار دوم بهمدت دو سال و در صورت تکرار برای همیشه از مترجمی رسمی محروم میشود:
الف ـ ترجمه و تطبیق با پروانه ای که مدت آن منقضی شده است.
ب ـ امتناع از قبول امور ارجاعی متقاضیان ترجمه بدون عذر موجه.
ج ـ امتناع از حضور در مراجع قضایی بدون عذر موجه.
د ـ نداشتن دفاتر و اسناد و لوازم مربوط به امور ترجمه طبق مقررات قانونی.
ه ـ عدم رعایت تعرفه حق الزحمه مترجمی.
و ـ ترجمه و تطبیق و تصدیق خلاف واقع.
تبصره ـ مجازاتهای فوق علاوه بر مجازات مندرج در سایر قوانین میباشد.
ماده ۷ ـ در صورت ارتکاب هریک از تخلفات ذیل مرتکب به توبیخ کتبی با درج در پرونده و در صورت تکرار تا یک سال از مترجمی محروم میشود:
الف ـ امتناع از حضور در مراجع قانونی غیرقضایی بدون عذر موجه.
ب ـ تأخیر در انجام امور ترجمه بدون عذر موجه.
ج ـ عدم رعایت ضوابط ترجمه.
د ـ عدم ارائه دفاتر، اسناد و لوازم مربوط به ترجمه در موارد بازرسی.
ماده ۸ ـ تشکیل دفتر یا مؤسسه و ترجمه اسناد و اظهارات افراد بدون رعایت مقررات این قانون ممنوع است و مرتکب به مجازات کلاهبرداری محکوم میگردد.
ماده ۹ ـ تشکیلات و نحوه اداره دفتر، ضوابط ترجمه ، تعرفه حق الزحمه مترجم و مرجع تشخیص شرایط مذکور در این قانون به موجب آیین نامهایی میباشد که توسط وزارت دادگستری تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه خواهد رسید.

مطالب مشابه

مترجم رسمی قوه قضائیه
مترجم رسمی

مترجمی رسمی دادگستری (یا قوه قضاییه) شغلی است که به واسطه آن فرد مترجم واجد شرایطی شناخته شده که میتواند مدارک و اسناد را ترجمه کرده و مهر و امضا نماید. مترجمین رسمی بعد از گذراندن مراحل آزمون کتبی، مصاحبه علمی، تایید شدن ..... ادامه

دارالترجمه رسمی
قوانین ترجمه در ایران
قانون راجع به ترجمه اظهارات و اسناد  در محاکم و دفاتر رسمی مصوب 20/3/1316 با اصلاحات 29/4/1376 ماده 1 – هرگاه یکی از طرفین دعوی یا شهود و اهل خبره در محاکم و ادارات و طرفین معامله یا شهود در دفاتر اسناد رسمی زبان فارسی را ندانند اظهارات آنها توسط مترجم رسمی ..... ادامه
مترجم رسمی
آدرس سفارت خانه های ایران
دارالترجمه رسمی قلم اول مدارک مورد نیاز برای سفارت خانه ها و کنسولگری ها را به زبانهای مختلف فارسی به آلمانی، فارسی به انگلیسی، فارسی به ایتالیایی، فارسی به عربی، فارسی به روسی، فارسی به فرانسوی، فارسی به اسپانیولی و دیگر زبان ..... ادامه
ترجمه شناسنامه
ترجمه شناسنامه
نکات مربوط به نحوه ترجمه شناسنامه در دارالترجمه رسمی قلم اول و اطلاعات بیشتر در مورد شیوه ترجمه شناسنامه •    شناسنامۀ افراد بالای 15 سال حتماً باید عکس دار باشد. •    شناسنامه ممهور به مهر ثبت احوال ذیل ثبت وقایع اربعه باشد. •    ادامه
دارالترجمه رسمی
زبانهای تحت پوشش

ترجمه رسمی از زبان فارسی به زبانهای مختلف و از زبانهای مختلف به فارسی در دارالترجمه رسمی قلم اول،همراه با تأییدیه وزارت ..... ادامه

3-12120H21006
شرایط تاسیس دارالترجمه رسمی
قوه قضائیه در صورت نیاز از طریق روزنامه های کثیرالانتشار از داوطلبان واجد شرایط مترجمی رسمی دعوت مینماید تا در خواست خود را ظرف مهلت معینه در تهران به اداره امور مترجمان رسمی قوه قضائیه از طریق پست ارسال نماید . در خواست مترجمی رسمی باید ..... ادامه
شهر توریستی Jodhpur هند
شهر توریستی Jodhpur هند
جادهاپور ، شهری توریستی در قلب هندوستان و در ایالت راجستان هند است. این مکان از پربازدید ترین اماکن توریستی و گردشگری در هندوستان است. این شهر دارای دو لقب شهر خورشید بخاطر آب و هوای آفتابی و ..... ادامه